Ano. Pacient má právo na vydání kopií zdravotnické dokumentace i na to, aby mu za úhradu nákladů s tím spojených byla zdravotnická dokumentace okopírována přímo zdravotnickým zařízením. Zdravotnické zařízení však nemá povinnost dokumentaci zasílat poštou: pacient si ji proto případně musí vyzvednout osobně, pokud se se zdravotnickým zařízením nedohodne jinak.

Dlouhodobě zastáváme názor, že nejefektivnější je domáhat se proti zdravotnickému zařízení či lékaři náhrady škody. Proč? V případě, že by stížnost proti lékaři byla uznána jako důvodná či lékař byl uznán vinným ze spáchání trestného činu, neznamená to, že se pacient domůže náhrady škody. Navíc v průběhu zdlouhavého řízení o stížnosti či během trestního stíhání hrozí, že dojde k promlčení nároku na náhradu škody.

K úspěšnému výsledku žaloby o náhrady škody je třeba, aby nárok nebyl promlčen, aby bylo prokázáno, že pacientovi vznikla škoda v důsledku zaviněného porušení právních povinností při poskytování lékařské péče a že toto porušení povinností bylo v přímé příčinné souvislosti se vznikem škody.

Nestačí tedy například pouze prokázat to, že nemocnice porušila svojí povinnost poskytovat lékařskou péči podle posledních dostupných poznatků lékařské vědy, pokud toto pochybení nebylo v příčinné souvislosti s následkem, tedy škodou na zdraví pacienta.

  • náhradu bolestného v souvislosti s nesprávným lékařským zákrokem i s případným dalším léčením z toho vzniklým;
  • na náhradu ztížení společenského uplatnění, pokud byl v důsledku nesprávného postupu nemocnice pacient omezen ve svém obvyklém způsobu života;
  • náhradu ušlé mzdy či jiného výdělku v důsledku pracovní neschopnosti; náhradu výdajů spojených s léčením (léky, rehabilitace, cestovné, kompenzační pomůcky apod., pokud nejsou hrazeny pojišťovnou).

V případě, že si pacient nebo jeho právní zástupce předem vyžádá příslušnou zdravotnickou dokumentaci a nechá ji posoudit lékaři, který případ vyhodnotí jako nadějný, je pravděpodobnost úspěchu ve věci vysoká. Je tomu tak proto, že v soudním řízení ustanovený soudní znalec vychází při vypracování znaleckého posudku ze stejné zdravotnické dokumentace, přičemž soud rozhodne zpravidla podle závěrů znaleckého posudku.

Výše náhrady škody záleží na rozsahu poškození pacienta a pohybuje se v rozmezí od desítek tisíc korun do desítek milionů korun. Přečtěte si příklady z naší praxe, kde uvádíme i částky, které jsme vymohli pro naše klienty.

Víme, že pacienti domáhající se náhrady škody na zdraví jsou zpravidla v obtížně finanční situaci, a proto se naše kancelář snaží vyjít klientům vstříc rozumným způsobem odměňování naší práce.

První (telefonickou, e-mailovou či osobní) konzultaci poskytujeme vždy zdarma. Ve chvíli, kdy převezmeme zdravotnickou dokumentaci klienta, abychom odborně posoudili, zda má případ naději na úspěch, platí klient pouze paušální poplatek za posouzení zdravotnické dokumentace.

Pokud na základě dohody poté klienta zastupujeme, ten neplatí v průběhu řízení nic a advokátovi pak náleží odměna až tehdy, pokud byl případ úspěšný. Odměnou advokáta je pak procentní podíl z již vysouzené a vyplacené náhrady škody.

V případě neúspěchu ve věci nám žádnou odměnu nehradíte.

Věříme, že tento způsob je férový a transparentní pro obě strany a klientům tak nevznikají v průběhu řízení významné náklady na zastupování.